امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دعوت مسافران خارجي براي مشاهده هنرنمايي و چيره دستي پادشاهان

davat
زنده ياد محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در روزنامه گرانبهاي خاطرات خود از دعوت سفير جديد فرانسه به التزام ركاب اردوي همايوني براي شكار در قرق جاجرود ياد مي‌نمايد كه دست بر قضا در آن روز قبله عالم موفق به شكار هيچ جانداري نشدند. در دوران قاجار و بوي‍‍‍‍ژه عهد ناصري دعوت به شكار اردوي مباركه براي خودي و بيگانه امتياز بسيار ويژه‌اي به شمار مي‌آمد كه نصيب هر كسي نمي‌‌شد و درباريان كهنه كار براي اخذ چنين لطفي چاره‌اي جز پيشكش‌هاي نقدي نداشتند. درروزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه اشاره شده كه پس از ورود حسين قلي خان ابو قداره والي و مرزبان مقتدر پشت‌كوه لرستان ( ايلام كنوني )، كه در يكي از نبردها با ياغيان عثماني آنها را با گوش‌هاي بريده روانه پاشاي بغداد نمود، به همراه مسعود ميرزا ظل السلطان فرمانرواي اصفهان و عراق عجم و كردستان و لرستان به تهران، از وي دعوت به عمل آمد تا تيراندازي شاه را در شكارگاه تماشا نموده و پي به اقتدار ملوكانه (البته تنها در نخجيرگاه ) ببرد.
از ساليان دور دعوت مسافران خارجي براي مشاهده هنرنمايي و چيره دستي پادشاهان و امرا در نخجيرگاه مرسوم بوده است و در بسياري از سفرنامه‌هاي دوران صفوي همچون تاورنيه از شكارهاي جرگه بزرگ شاه عباس و شاه عباس دوم سخن به ميان آمده و گهگاه نيز فرنگيان مقيم اصفهان اجازه شكار در نخجيرگاه‌هايي چون اطراف زاينده‌رود و مورچه خورت را بدست مي‌آوردند. نوه‌ي دختري ناصرالدين شاه دوستعلي خان معيرالممالك در خاطرات شكاري خود چندين بار به شكار سفير بريتانيا در قرق جاجرود پس از كسب اجازه از ميرشكار دربار ياد مي‌نمايد ( البته در بيشتر موارد چه قرق‌شكنان محلي و چه اعيان زاده‌هاي تهران با پرداخت چند قراني به قرق‌بان‌هاي جاجرود با خيال راحت به شكار مي‌پرداختند).
ادامه مطلب در دوماهنامه شكار و طبيعت 1394 شماره 139 ( لينك دانلود مجله شماره 139)

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.