امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آئین نامه چگونگی ورود اسلحه شکاری همراه مسافر

مقررات ورود و خروج انواع سلاح و مهمات شکاری مسافرین و توریستهای خارجی شکارچی مربوط به مصوبات مورخه ۱۵/۱۱/۸۰ و ۲۶/۱۰/۸۳ کمیسیون مرکزی نظارت بر سلاح و مهمات شورای امنیت کشور مبنی بر تعیین ضوابط ترخیص سلاح و مهمات شکارچیان توریست
ماده ۱ـ منظور از تفنگهای شکاری ، هرگونه سلاح گرم و سرد میباشد که عرفاً و عادتاً برای شکار حیوانات وحشی مورد استفاده قرار میگیرد و شامل سلاحهای زیر میباشد :
الف) انواع تفنگهای شکاری گلوله زنی
ب ) انواع تفنگهای ساچمه زنی
ج ) تفنگهای مخصوص بیهوش کردن حیوانات
د ) تفنگهای مخصوص شکارحیوانات آبزی
تبصره ۱- سلاح همراه شکارچیان توریست خارجی ؛ باید نهایتاً ازهرنوع یک قبضه ( گلوله زن یاساچمه زن ) مجاز (سلاح هایی که هم اکنون برای آنها پروانه حمل سلاح ومجوزشکارصادر می شود) باشد.
تبصره ۲- ورود تفنگهای گلوله زنی خودکاروخفیف برای شکارممنوع می باشد.
تبصره ۳- کالیبرتفنگهای شکاری گلوله زنی نباید از۶ میلی متریا۲۴۰ انگلیسی کمترباشد.
تبصره ۴- درصورتیکه سلاح های ترکیبی یک لول آن خفیف باشد، ورود آن ممنوع است .
تبصره ۵- درصورتیکه سلاح های سه لول ، خفیف نداشته باشند، ورود آن مجازمی باشد.
تبصره ۶- سلاح های دولول ازیک نوع کالیبرترکیبی محسوب نمی شود.
تبصره ۷- هرفرد می تواند یک لول اضافه باهمان سلاح به همراه خود داشته باشد.
تبصره ۸- تغییرهرنوع کالیبر توسط لولهای تبدیل کالیبر ممنوع است .
تبصره ۹- لولهای اضافی بایستی هنگام خروج همراه توریستها به خارج ازکشورمنتقل شود.
تبصره ۱۰- تهیه سلاح اجاره ای توسط شکارچیان توریست خارجی ، درداخل کشورممنوع می باشد.
ماده ۲- مسافرین شکارچی می توانند بهمراه تفنگ شکاری خود، دوربین مخصوص تفنگ که برروی بدنه تفنگهای گلوله زنی نصب می شود وهمچنین جلد تفنگهای شکاری راکه ازملحقات وملزومات تفنگهای مربوط محسوب می شود همراه داشته باشند. لازم به ذکراست دوربین های مسافت یاب ودید درشب ازاین مقوله مستثنی بوده وورود آنهابه داخل کشور ممنوع است .
ماده ۳- مشخصات کامل مسافران یاجهانگردان ونیزمشخصات کامل اسلحه های شکاری (تفنگ ) آنان باید حداقل بیست روز قبل ازورود مسافر به کشور، طی فرم های مصوب ، ازطریق آژانس های مسافرتی وجهانگردی به سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح اعلام شود. پس ازتاُیید صلاحیت وصدور مجوز، یک نسخه ازمجوزصادره جهت ورود وترخیص سلاح شکاری به متقاضی یادفتر خدمات مسافرتی مربوطه تحویل خواهد شد.
ماده ۴- هرمسافریاجهانگرد دارای مجوز ورود اسلحه شکاری به کشور می تواند حداکثر یک قبضه اسلحه شکاری ازانواع ( ساچمه زن یاگلوله زن ) باشرایط احراز مالکیت به کشوروارد ودر زمان خروج عیناً باخود ازکشور خارج نماید.
ماده ۵- هرمسافر یاجهانگرد پس ازاخذ مجوزلازم برای ورود اسلحه شکاری می تواند همراه آن مهمات به شرح ذیل را وارد نماید:
الف : گلوله زنی ۲۰تیرمتناسب باکالیبرتفنگ مربوطه
ب : ساچمه زنی ۱۰۰تیر
تبصره ۱- پیکان ویا تیرانواع کمانهای شکاری ازشمول محدودیت مذکوردراین ماده مستثنی بوده وبه تعداد لازم ومتعارف قابل ترخیص می باشد.
تبصره ۲- صورت مصرف مهمات شکارچیان توریست خارجی ، مطابق با فرمهای مصوب وزارت دفاع وپشتیبانی ن .م که به تایید ومهر وامضاء محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است ، میبایست در حین خروج ازکشور، تحویل نماینده وزارت دفاع گردیده وهرگونه تبعات سوء مترتب براین موضوع متوجه شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی میزبان خواهد بود.
ماده ۶- حداکثر زمان مجاز ( اعتبار پروانه حمل سلاح ) برای حمل اسلحه های شکاری همراه اتباع خارجی درداخل کشور ۱۵ روز می باشد.
ماده ۷- وارد کردن تفنگهای مخصوص بیهوش کردن حیوانات وتفنگهای مخصوص شکارحیوانات آبزی علاوه بررعایت مفاد ماده ۳ این آئین نامه مستلزم کسب مجوز جداگانه ازسازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
تبصره ۱- فشنگ مخصوص حاوی داروی بیهوش کردن حیوانات به همراه تفنگ مربوط طبق ماده ۷این آئین نامه نیاز به مجوز جداگانه دارد.
تبصره ۲- مشخصات کامل مسافریاجهانگرد ونیز مشخصات کامل تفنگهای مخصوص بیهوش کردن حیوانات وفشنگهای مربوطه باید حداقل یکماه قبل ازورود مسافربه کشوربه سازمان حفاظت محیط زیست توسط مسافر یا دفتر خدمات مسافرتی فرستنده جهانگرد اعلام شود.
پس از صدور مجوز، یک نسخه ازمجوز صادره جهت حمل سلاح به متقاضی یا دفتر خدمات مسافرتی مربوطه ویک نسخه نیز به گمرک مرز ورودی جهانگرد ارسال تا تسهیلات لازم جهت ترخیص فوری سلاح وملحقات وملزومات آن بعمل آید.
ماده ۸- مشخصات کامل اسلحه شکاری وتعداد مهمات همراه مسافر ویا جهانگرد ونوع آن درموقع ورود درگذرنامه قید می شود ومسافر یاجهانگرد بهنگام خروج ملزم است عیناً همان اسلحه را همراه خود ازکشور خارج نماید درغیر اینصورت مشمول قوانین ومقررات اسلحه قاچاق خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

با سلام و تشکر از حسن توجه شما، لطفا با توجه به حساس بودن سیستم به نام های تکراری نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و دیدگاه خود را به صورت فارسی بنویسید.