• اشتراک فصلنامه حفاظت شکار و طبیعت!

  مخاطبین و مراجعین محتـرم می توانند با کلیک دکمه پرداخت و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به دروازه امن پرداخت اینترنتی متصل شده و پس از پرداخت هزینه اشتراک ضمن دریافت اشتراک یکساله با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد کرده از قسمت ورود به سایت، وارد شده و از دانـلود شماره های پیشین به صـورت نامحدود بهره منـد گردنند. پشتیبانی از ساعت 9 الی 17 با شماره: 9-66475878

  نکته مهم 1: پرداخت حق عضویت از طریق درگاه امن بانکی و توسط کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب صورت می گیرد.

  نکته مهم 2: در هنگام پرداخت در صورت استفاده از فیلتر شکن و VPN آن را خاموش نمائید.

  نکته مهم 3: ارسال مجله توسط دفتر نشریه و با پست سفارشی می باشد.

  قیمت: 600,000 ریال

 • اشتراک دوماهنامه شکار و طبیعت!

  مخاطبین و مراجعین محتـرم می توانند با کلیک دکمه پرداخت و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به دروازه امن پرداخت اینترنتی متصل شده و پس از پرداخت هزینه اشتراک ضمن دریافت اشتراک یکساله با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد کرده از قسمت ورود به سایت، وارد شده و از دانـلود شماره های پیشین به صـورت نامحدود بهره منـد گردنند. پشتیبانی از ساعت 9 الی 17 با شماره: 9-66475878

  نکته مهم 1: پرداخت حق عضویت از طریق درگاه امن بانکی و توسط کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب صورت می گیرد.

  نکته مهم 2: در هنگام پرداخت در صورت استفاده از فیلتر شکن و VPN آن را خاموش نمائید.

  نکته مهم 3: ارسال مجله توسط دفتر نشریه و با پست سفارشی می باشد.

  قیمت: 900,000 ریال

 • ایجاد حساب کاربری جهت دانلود شماره های پیشین!

  مخاطبین و مراجعین محتـرم می توانند با کلیک دکمه پرداخت و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به دروازه امن پرداخت اینترنتی متصل شده و پس از پرداخت حق عضویت با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد کرده از قسمـت ورود به سایـت، وارد شـده و از دانـلود شماره های پیشین به صـورت نامحدود بهره منـد گردنند. پشتیبانی از ساعت 9 الی 17 با شماره: 9-66475878

  نکته مهم 1: پرداخت حق عضویت از طریق درگاه امن بانکی و توسط کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب صورت می گیرد.

  نکته مهم 2: در هنگام پرداخت در صورت استفاده از فیلتر شکن و VPN آن را خاموش نمائید.

  قیمت: 100,000 ریال

 • اشتراک دوماهنامه طبیعت گردی و گردشگری!

  مخاطبین و مراجعین محتـرم می توانند با کلیک دکمه پرداخت و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به دروازه امن پرداخت اینترنتی متصل شده و پس از پرداخت هزینه اشتراک ضمن دریافت اشتراک یکساله با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد کرده از قسمت ورود به سایت، وارد شده و از دانـلود شماره های پیشین به صـورت نامحدود بهره منـد گردنند. پشتیبانی از ساعت 9 الی 17 با شماره: 9-66475878

  نکته مهم 1: پرداخت حق عضویت از طریق درگاه امن بانکی و توسط کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب صورت می گیرد.

  نکته مهم 2: در هنگام پرداخت در صورت استفاده از فیلتر شکن و VPN آن را خاموش نمائید.

  نکته مهم 3: ارسال مجله توسط دفتر نشریه و با پست سفارشی می باشد.

  قیمت: 840,000 ریال